اشکوب
اشکوب

درباره ما
با توجه به اینکه در ارتباط بین مهندسان و سازندگان ساختمان ، پراکندگی احساس گردید ، اشکوب در
راستای برطرف کردن این کمبود شروع به فعالیت کرده است .
اشکوب در سراسر کشور به مهندسان و سازندگان گرامی تبلیغات آنلاین ارائه می نماید .
ثبت آگهی :
شهرتان را انتخاب کرده ، علامت (+) ثبت آگهی را لمس نموده ، آگهی را پس از آماده سازی ارسال
نمایید .
گذاشتن عکس ، توجه را به آگهی شما بیشتر می کند .